Akhepedia Forum

25 Ocak 2015 Pazar

Efsane site gizliilimler.tr.gg, yayın hayatına geri döndü.

25 Ocak 2013 Cuma

Kuran'ı Ezberleme Yöntemleri

Kuran'ı Ezberleme Yöntemleri

Herkesin kendine göre farklı ezber yapma yöntemleri olabilir. Esas olan, kişinin kendi ezber kabiliyetini iyi bilmesi ve ona göre teknikler geliştirmesidir. Bununla birlikte genel olarak Kur'an ezberlemede takip edilen iki ana metot vardır: Parçadan bütüne ve bütün olarak ezberleme.
A. Parçadan Bütüne Ezberleme: Bu da kendi arasında ikiye ayrılır:
 1. Mekanik Ezberleme: Öğrencinin bir sayfayı baştan sona doğru parça parça (ayet ayet, satır satır) ezberlemesidir. Bu tarz, daha çabuk, daha kolay ve zaman kazandırıcıdır. Ancak devamlı böyle yapılan ezberlerin unutulması çabuk olabilir. Hatırlanmakta zorluk çekilebilir. Bu metotla ezber yapan ya da hafızlığa çalışan kişi daima sayfa başını hatırlama ihtiyacı hisseder.
 2. Tahlîlî Ezberleme: Sayfayı aşağıdan yukarıya doğru ezberleme metodudur. Bu metotla sayfa ortasından okumak ve hatırlamak daha kolayken; bir önceki metotta sayfa başını hatırlamak daha kolaydır. Genel olarak bu metodun daha verimli olduğu söylenebilir. Hafıza daima aktiftir. Hafızada daha uzun süre ezber kalır ve daha kolay hatırlanır. Bununla birlikte, sürekli bunlardan birini kullanmak yerine zaman zaman her ikisine de başvurmak faydalı olacaktır.
B. Bütün Olarak Sayfayı Ezberleme Metodu: Bu metot ülkemizde pek yaygın değildir. Bu yöntemde, hafıza tekniklerinden yararlanma ve görsel olarak ezberleme anlayışı etkindir. Ezberlenecek sayfa defalarca düzgün bir şekilde yüzünden okunur. Ezberlemeyi kolaylaştırmak için, ilgili sayfa veya surenin Türkçe mealinin okunması da tavsiye edilir.

Sure Öğrenme ve Ezberleme Teknikleri

Sure Öğrenme ve Ezberleme Teknikleri

 1. Rabb’imizi sevdiğimiz için onun sözlerini de sevmeliyiz. Onun sözlerini severek ezberlemeli, sevgiyle öğrenmeliyiz.
 2. Hangi sureyi ezberleyeceksek o sureyi ezberleyip öğrenmenin gerekliliğine ve bu görevi başaracağımıza olan inancımız tam olmalıdır. Bir sureyi ezberlemeden önce o sure hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Böylece o sure üzerinde gerekli dikkat ve ilgiyi sağlamış oluruz. Mesela Fil suresinde Allah, Kâbe’yi yıkmaya gelen, fillerle donatılmış çok büyük bir orduyu kuşların attığı küçücük taşlarla yok etmiştir. Allah’ın gücü sonsuzdur. Bu sureyi öğrenmek, bize bütün bu gerçekleri hatırlatmış olacaktır.
 3. Mümkün olduğu kadar zihnimizin saf ve duru olduğu anlarda ezber yapmaya çalışmalıyız.
 4. Sureyi ezberleme aşamasında, hatalı ezberlemenin önüne geçmek için öğretmenimizin sureyi okuyuşunu dikkatle takip etmeliyiz. Ayrıca sureyi, telaffuzu düzgün hafızlardan dinlememiz de faydalı olacaktır. Sureyi daha sonra arkadaşlarımızla birkaç kez karşılıklı olarak okur, yanlışlarımızı düzeltebiliriz.
 5. Ezber yapmaya başlamadan önce ilgili sayfa veya sureyi mahreç, telaffuz ve tecvidine dikkat ederek defalarca yüzünden okumalıyız.
 6. Bu teknikler, sure öğretimde tek başına yeterli değildir. Dolayısıyla, surenin metni ve anlamına yönelik
  slayt, resim, CD gibi görsel ve işitsel öğretim materyallerinden yararlanabiliriz.
 7. Surelerin Türkçe anlamını okumak da faydalı olacaktır. Böylece Arapça olarak ezberlenen surelerde ne denildiğini bilecek, ezbere olan ilgi ve isteğimiz artacaktır. O surenin hedefini/temel işlevini bildiğimiz için de onu ezberlemeye kendiliğimizden ihtiyaç hissetmiş olacağız.
 8. Ezberlediğimiz sureleri çabuk unutmamak için sık sık tekrar yapmalıyız. Ezberlediğimiz sureyi namazlarımızda, dua esnasında veya dini törenlerde; kısacası yaşamın farklı alanlarında kullanmalıyız. Bu, yaptığımız ezberi canlı tutmamızı sağlayacaktır.
 9. Ezberleyeceğimiz surelerin pratik değerleri ve yararları üzerinde durmalıyız. Örneğin namazlarımızın ardından,7 gece yatağımıza yattığımızda ya da herhangi bir rahatsızlık hissettiğimizde Felâk ve Nâs surelerini okumamız tavsiye edilmiştir. Bu sureleri ezberlemekle Allah’a sığınışımızı canlı bir şekilde ifade etme, rahatlama ve kötülüklere karşı Rabb’imize yönelme imkânı elde edeceğimizi biliriz.
 10. Sureler öğrenirken, onunla bize kazandırılmak istenenleri davranışa dönüştürmemiz çok önemlidir. Öğrenmenin kalıcı olması ancak öğrenileni yaşama geçirmekle sağlanır. Yaptığımız ezberin kalıcı olabilmesi için de onun anlamı üzerinde konuşmalı, konuyla ilgili akla gelebilecek sorulara cevap bulmaya çalışmalıyız.
 11. İsteksiz olarak ya da bir tür zorlama ile ezber yapmamalı, bunun için istekli olduğumuz zamanları seçmeliyiz.
 12. Sure ve duaların kalıcı olması için gerekli olan bir başka husus da bunların diğer derslerde yer alan ilgili konularla beraber sürekli hatırlanmasıdır. Mesela sınıfta dua konusunu işlerken Fâtiha suresini, Allah’ın Peygamberimize verdiği üstün özellikleri konuşurken Kevser suresini aklımıza getirebiliriz. Bu sayede konuları Kur’an-ı Kerim ışığında da işlemiş olacak, onlardaki mesajı daha iyi anlamış olacağız. Ayrıca daha önce ezberlediğimiz sureleri de unutmamış olacağız.
 13. Ezber yaparken zorluk çekiyorsak, farklı zamanlarda ezberlemeyi denemeliyiz. Bu konuda, öğretmenimizden, daha önceden ezber yapmış arkadaşlarımızdan ya da ailemizden de yardım alabiliriz.
 14. Ezber yapmaya başladığımız anlarda başlangıçta zor ya da oldukça yavaş ezberleyebiliriz. Bu durumda kendimize olan inancımızı asla kaybetmemeli, moralimizi yüksek tutmalıyız. İlerleyen zamanlarda ezber kabiliyetimizin ve ezberleme hızımızın artacağını bilmeliyiz.
 15. Surede yer alan kelime ve kelime grupları üzerinde yapacağımız bazı çalışmalar, ezber yapmamızı kolaylaştıracaktır. Surenin anlamını kavramaya çalışmalı, tek tek bilinmeyen kelimeler üzerinde durarak, gerektiğinde öğretmenimizden yardım almalıyız. Böylece sureyi hem daha kolay ezberlemiş olacağız hem de surenin mesajını daha iyi öğrenme imkânını elde edeceğiz.
 16. Suredeki ana fikri kavramış olmamız da kolay ezberlemeye katkı sağlayacaktır. Her kelimenin ana fikirle ilgisini kurarsak, parçadan bütüne doğru hareket edeceğimizden, ezberlemek de o surede yer alan bilgiyi kullanmak da kolaylaşmış olacaktır.
 17. Her işte olduğu gibi, Kur’an ezberi yaparken de kendimize güvenin, kararlı olmanın faydalı olacağı açıktır.

11 Mart 2012 Pazar

Tekasür SûresiTekasür Sûresi

Açıklama: Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tekâsür, mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek demektir

Okunuşu : Bismillahirrahmanirrahim. Elhee kümüttekee *sür hattee zürtümül megâbir. Kellee sevfe teağlemûne *sümme kellee sevfe teağlemûn. Kellee lev teağlemûne ıilmel yagîn. Leteravünnel cehîm. *Sümme leteravünnehee aynel yagîn. *Sümme letüselünne yevme izin anin-naîm.

Not: ث * işaretli yerler peltek S ile okunur.

Anlamı: Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı. Hayır; ileride bileceksiniz! Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz! Hayır, kesin olarak bir bilseniz... Andolsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz  Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?

Tebbet SuresiTebbet Suresi

Açıklama:


Tebbet, "kurusun" manasına bedduadır. Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o, eziyet etmek kasdıyla Resûlullah'ın yoluna gizlice diken koymuş, bu işte kendisine karısı da yardım etmişti. Sûre, "Mesed sûresi" diye de anılır. Fâtiha sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 5 (beş) âyettir. (Bir rivayete göre Şuarâ sûresinin 124. âyeti gereğince Efendimiz yakın akrabasını çağırarak, onları İslâm'a dâvet etmişti. Amcası Ebû Leheb galiz sözler sarfederek, "Bizi bunun için mi çağırdın?" demişti. Bunun üzerine bu sûre indi.)

Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim.

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.

Anlamı:

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adı ile.

Ebu lehebin eli kurusun! Hem de kurudu, ne malı fayda verdi ona. Ne kazancı! O, bir alevli ateşe girecek. Karısı da odun hamalı olacak. Boynun da liften bir ip (olduğu halde beraberinde olacak)